Общи условия на играта “Избери твоя сет”

Уважаеми, участници в играта, дори да знаем, че условията за участие не са непременно най-популярният материал за четене, от ваш собствен интерес е да се запознаете с тях, защото те са за вас и вашите данни.

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА

1.1 Играта се организира и възлага от Таота ЕООД, надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831543183, със седалище и адрес на управление: гр. София-1407, ул.Страцин 17.

1.2 Таота ЕООД е единственият организатор и единствената отговорна страна за тази игра. Тя не се спонсорира, поддържа или организира от Instagram/Facebook. Таота ЕООД освобождава Instagram/Facebook от всички претенции във връзка с тази игра. Всички споразумения се сключват между участниците и Таота ЕООД. Получателят на информацията, предоставена от участниците, е Таота ЕООД.

1.3 Всички въпроси, коментари или оплаквания свързани с играта трябва да бъдат отправяни към Таота ЕООД.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в играта се определят изцяло от Таота ЕООД.

2.2 Участието в играта се извършва в пост-обявление публикуван на facebook страницата на Lavera Bulgaria (@lavera.bg)

2.3 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в играта и са публикувани на сайта на lavera.bg (https://lavera.bg/?p=4350)

2.4 Таота ЕООД си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на сайта на lavera.bg (https://lavera.bg/?p=4350).

2.5 Участник в играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В играта нямат право да участват служители на Таота ЕООД, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

2.6 Таота ЕООД има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на играта.

2.7 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Таота ЕООД има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

2.8 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

2.9 Таота ЕООД има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на сайта на lavera.bg (https://lavera.bg/?p=4350), включително и в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации. Таота ЕООД не поема отговорност за загубени шансове за участие поради технически проблеми с връзката или други подобни

2.10 Участието е безплатно. Както участието, така и шансовете за печалба не са обвързани с покупка на стоки и услуги.

2.11 С участието си в играта участникът се съгласява с разпоредбите за участие и защита на данните.

2.12 Участието е възможно само онлайн във facebook на страницата на Lavera Bulgaria ; Заявки за участие, изпратени по пощата или по имейл, не могат да бъдат приети или върнати.

3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта започва на 08.03.2021г. с пост-обявление публикуван на facebook страницата на Lavera Bulgaria (@lavera.bg) и приключва на 14.03.2021г. в 23:59ч.

4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ и НАГРАДИ:

4.1 За да може да участва в играта и томболата, всеки участник е помолен да хареса facebook страницата на Lavera Bulgaria (@lavera.bg) и в коментар под снимката на играта да посочи кой от трите предложени комплекта е най-подходящ за него. Всеки участник има право да посочи само един комплект като избира между “Заета майка”, “Естествена красота” и “Влюбена в спорта” . Всеки участник участват в томбола за спечелването на посочения от него сет в коментар.

4.2 Изборът на тримата победители, които ще получат, посочения от тях сет се извършва на случаен принцип и ще бъдат изтеглени сред всички участници, отговарящи на условията на играта.

4.3 Един участник не може да спечели повече от една награда.

4.4 Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип измежду всички участващи хора. Тегленето ще се проведе на 15 март 2021г.

4.7 Победителят ще бъде обявен не по-късно от 24 часа след томболата на facebook страницата на Lavera Bulgaria (@lavera.bg)

4.8 В 7-дневен срок от публикуване имената на печелившите участници, всеки един от тях трябва да предостави на Таота ЕООД (taota@taota.com или на лично съобщение) телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена с куриер наградата му. Наградите ще бъдат изпращани за сметка на Таота ЕООД на посочения от печелившия участник пощенски адрес в срок до 10 дни от датата на подаване на адрес за доставка.

4.9 Спечелилите участници Играта, които не са се свързали с Таота ЕООД до 7 (седем) дни от обявяване на името му, губят правата си върху спечелената награда.

5. ДРУГИ УСЛОВИЯ

5.1 Играта не е обвързана с Instagram/Facebook по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Instagram/Facebook, a Таота ЕООД.

5.2 В Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

5.3 С участието си в Играта участниците се съгласяват:

5.4 Личните им данни, като име, телефонен номер и адрес да се обработват от Таота ЕООД за целите на участието им в играта.

5.5 За срока на Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата игра дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни, посочени в т. 4.8. от Таота ЕООД и от негови подизпълнители, с цел предоставяне на наградите и популяризиране на Играта и продуктите на Таота ЕООД. Таота ЕООД не дължи заплащане за предоставените им права по предходното изречение.

Контакти за връзка с Таота ЕООД: taota@taota.com, тел. О2 9620571