Общи условия за участие в игри, провеждани на Инстаграм профила на lavera_bg

Уважаеми, участници в играта, дори да знаем, че условията за участие не са непременно най-популярният материал за четене, от ваш собствен интерес е да се запознаете с тях, защото те са за вас и вашите данни.

1. Предмет и общи понятия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма и уреждат взаимоотношенията, които възникват между Таота ЕООД (наричано за краткост „Компанията”) и физическите лица, които участват в игри и томболи с предметни награди на Facebook страниците и Instagram профилите на Таота ЕООД.

1.2. Всяка игра или томбола (наричана за краткост „Кампанията”) е маркетингов инструмент за популяризиране на дейността на Компанията и за повишаване на активността в официалната Facebook страница на Таота ЕООД на адрес: https://www.facebook.com/taotacom, както и на Instagram профилите, собственост на Таота ЕООД.

1.3. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което се включва в Кампанията, съгласно точка 2.1. от настоящите Условия.

1.4. Условията се разпространяват на интернет сайта на Компанията https://taota.com, като с това се считат достъпни до Участниците в Кампанията.

1.5. Кампанията се провежда от 8.00 часа на 18.02.2022 г. до 23.59 часа на 22.02.2022 г.

1.6. Кампанията се организира на територията на Република България.

1.7. Meta не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.

1.8. Участието в Кампанията не е обвързано с продажба на продукт и/или услуга.

2. Включване в Кампанията:

2.1. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, навършило 18 години. Участниците се включват в Кампанията, като отбелязват друго физическо лице в коментар под поста в профила на https://www.instagram.com/lavera_bg/ в периода на Кампанията. С извършване на посоченото действие, Участниците приемат и настоящите Условия за участие в Кампанията.

2.2. Организаторите на Кампанията имат право да трият коментари, съдържащи:

 • обидни коментари, основани на расов, религиозен, полов или сексуален признак и всякакво друго дискриминационно поведение по смисъла на Закона за защита от дискриминация;
 • клевети, вулгарно и всякакво противоречащо на закона и добрите норми съдържание;
 • директни атаки към други фенове на страницата;
 • призоваване към незаконни действия;
 • порнографско съдържание;
 • реклама или промотиране на продукти, услуги или политически организации;
 • СПАМ или линкове към външни сайтове;
 • нарушаване на авторските права, търговските марки или други права;
 • публичното споделяне на лични данни като: телефонни номера, пощенски или e-mail адреси и други;
 • нерелевантни (неотносими) коментари или коментари, публикувани от профили, за които има съмнение, че не са на реални хора.

 

3. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

3.1. След финала на Кампанията ще бъдат раздадени награди – 2 (два) комплекта от Ре-енергизиращ крем за през нощта, масло-еликсир за през нощта и околоочен нощен крем lavera.

3.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

3.3. Участниците могат да изпращат информацията, посочена в т.2.1., с което да се включат в Кампанията, в периода между 18.02.2022 г. до 22.02.2022.

3.4. На 23.02.2022 г. ще бъдат изтеглени и обявени имената на печелившите участници от Кампанията. Печелившите участници в Кампанията ще бъдат определени чрез томбола, на случаен принцип, чрез използването на софтуеър за случайни числа.

3.6. Печелившите участници ще бъдат обявени в Instagram профила на lavera https://www.instagram.com/lavera_bg/. За да получат наградата си, печелившите участници следва да се свържат с Компанията в срок от 7 (седем) календарни дни, след обявяването им, чрез изпращане на лично съобщение във Фейсбук.

3.7. Наградата се изпраща на посочен адрес на Участника, след получен отговор от него на лично съобщение чрез Instagram до Компанията. Наградата, непотърсена в посочения в предходната точка 3.6. срок, не подлежи на изпращане на печелившия Участник.

3.8. Всички Участници в Кампанията получават правото да бъдат включени в томболата с цел определяне на печелившите и разпределяне на наградите, осигурена от Таота ЕООД, съгласно настоящите Условия.

3.9. Участник, спечелил награда, но неизпълнил условията, посочени по-горе в точка 3.6. и точка 3.7. не получава наградата си. Непотърсена награда не се преразпределя.

3.10. Всеки Участник в Кампанията има право да участва, като се отбележи свой приятел в коментар под поста.

3.11. В разпределянето на наградата в Кампанията не могат да вземат участие служители на Таота ЕООД и техните роднини.

 

4. Допълнителни разпоредби:

4.1. Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания с награда и се прилагат за периода на нейното действие. Всякакви други промоции, организирани от Таота ЕООД, ще се регламентират от отделни Общи условия. След изтичане на срока на Кампанията настоящите Условия прекратяват своето действие.

4.2. Компанията има право, по своя преценка, да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Компанията не дължи каквато и да е компенсация на участниците.

4.3. С участието си в Кампанията на https://www.instagram.com/lavera_bg/, всеки Участник (име на Instagram профил) приема настоящите Правила.

4.4. Компанията има право по всяко време да измени и допълни настоящите Правила, като същите влизат в сила от момента на публикуването им на Официалната интернет страница на Таота ЕООД.

4.5. С участието си в Кампанията, всички Участници, декларират, че са запознати с „Информацията за защита на личните данни“ и с начина, по който могат да упражнят своите права, и изрично се съгласяват предоставените от тях във връзка с настоящата Кампания лични данни да бъдат обработвани от Таота ЕООД или други организации, ангажирани професионално с Кампанията, за целите на реализирането й.

Информиран/а съм, че:

 1. Таота ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831543183 /“Компанията“/, е администратор на лични данни. Компанията е със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Лозенец, ул. Страцин 17, телефони за връзка: 029620571, e-mail: taota@taota.com
 2. Личните ми данни се събират и обработват от Компанията с цел участие в Кампания с игри и томболи включващи предметни награди, провеждани на Facebook страницата или Instagram профилите на Таота ЕООД.
 3. За целите, посочени по-горе, Компанията обработва следните лични данни/категории лични данни:
  • Имена
  • Данни за контакт /име и фамилия, телефон, адрес за доставка/
 4. Компанията ще съхранява събраните лични данни за срока на Кампанията.
 5. Предоставените от мен лични данни могат да бъдат разкрити впоследствие на:
  • Служители на Компанията, ангажирани за горепосочените цели.
  • Лица, с които Компанията е сключила договор за съвместно създаване или предоставяне на услуги/продукти във връзка с Кампанията.
  • Външни контактни центрове във връзка с предоставяни от Компанията услуги/продукти.
  • Лица, на които Компанията е възложила печат, изработване и/или доставяне на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката.
 6. Като физическо лице –субект на данни, имам право да изискам от Таота ЕООД достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с мен, или право да направя възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.
 7. Всяко искане, свързано с упражняване на изброените по-горе права, следва да подам в писмен вид до Компанията.
 8. Компанията не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 9. Имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни /гр. София п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2/, ако считам, че обработването на личните ми данни от Банката нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общия регламент относно защитата на данните).

Декларация – съгласие за обработване на лични данни

С поставянето на отметка на обозначеното по-долу място, декларирам, че давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Таота ЕООД за горепосочените цели.

Информиран/а съм, че имам право да оттегля предоставеното от мен съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни от Компанията, основано на даденото от мен съгласие преди неговото оттегляне.

При липса на съгласие, Таота ЕООД няма да бъде в състояние да ме допусне за участие в Кампанията и да осъществи обратна връзка с мен.

Съгласен съм

Контакти за връзка с Таота ЕООД: taota@taota.com, тел. О2 9620571